Strona główna / Regulamin Sklepu on-line Thalgo Poland Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu on-line Thalgo Poland Sp. z o.o.

I. Informacje Ogólne

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Thalgo.pl, zwanego dalej Sklepem on-line jest:

Thalgo Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Szkolna 12
05-816 Michałowice
NIP: 534-18-74-702
e-mail: biuro@thalgo.pl

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady dotyczące sprzedaży produktów w Sklepie on-line Thalgo Poland Sp. z o.o.

Złożenie zamówienia w Sklepie on-line jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.


II. Oferta

1. Przedmiotem sprzedaży są kosmetyki linii detalicznej oferowane przez Thalgo Poland Sp. z o.o. zaprezentowane, jako oferta Sklepu on-line w momencie składania zamówienia. Sprzedaż następuje wyłącznie na terenie Polski.

2. Thalgo Poland Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich oryginalność, i podlegają wszelkim europejskim rygorom związanym z dopuszczeniem produktów do obrotu. Informacje zawarte na stronach Sklepu on-line są okresowo weryfikowane i aktualizowane. Tym samym Thalgo Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zawarte na witrynie Sklepu on-line informacje o produktach i ich właściwościach są aktualne.

3. Prezentowana w Sklepie on-line informacja o dostępności produktów jest informacją aktualną na czas, w którym dokonywane są zakupy. Jeżeli produkt jest niedostępny – Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (BOK, e-mail: biuro@thalgo.pl), gdzie uzyska informacje o warunkach i terminie dostępności produktu.

4. Prezentowane w Sklepie on-line ceny produktów są cenami brutto, podanymi w polskich złotych.


III. Zamówienia i Realizacja

1. Warunkiem koniecznym do realizacji zakupów w Sklepie on-line jest dokonanie wstępnej rejestracji Klienta. Dla wstępnej rejestracji Klienta konieczne jest podanie:

a. Danych osobowych klienta (imię i nazwisko),

b. Danych kontaktowych klienta:

- Nr telefonu kontaktowego,

- Adres poczty e-mail (dla weryfikacji danych Klienta oraz dla przesyłania potwierdzeń o dokonywanych zakupach); adres poczty e-mail Klienta jest jednocześnie jego Identyfikatorem („Login”),

c. Danych adresowych klienta (adres do korespondencji i przesyłania zakupionych produktów),

d. Hasła dostępu (ciąg znaków ustalonych przez Klienta, uniemożliwiających dostęp niepowołanych osób do Konta Klienta).

2. Po dokonaniu wstępnej rejestracji – na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z prośbą o weryfikację/potwierdzenie rejestracji. Po pozytywnym dokonaniu potwierdzenia rejestracji Klient może w pełni korzystać ze Sklepu on-line. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji – Konto Klienta pozostanie nieaktywne. W przypadku problemów Biuro Obsługi Klienta (BOK, e-mail: biuro@thalgo.pl) udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże Klientowi zarejestrować się w systemie.

3. Do złożenia zamówienia konieczne jest:

a. Zalogowanie się Klienta do Sklepu on-line (z użyciem ustalonego podczas wstępnej rejestracji Identyfikatora (adresu e-mail) i Hasła dostępu),

b. Wybór produktów do zakupu,

c. Wybór sposobu dostawy,

d. Wskazanie adresu dostawy; adres dostawy może być różny od adresu zadeklarowanego podczas rejestracji,

e. W czasie trwania akcji promocyjnej podanie unikalnego Kodu zakupowego,

f. Zatwierdzenie dokonania zakupów.

4. Zatwierdzenie dokonania zakupów powoduje wysłanie przez Sklep on-line (system) automatycznej informacji skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, w celu jego potwierdzenia. Potwierdzone przez Klienta zamówienie trafia do realizacji.

5. W razie potrzeby BOK kontaktuje się z Klientem. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyrazi Klient w czasie kontaktu. Gdy zamówione produkty są już skompletowane, BOK przystępuje do wysyłki produktów oraz wystawia paragon lub fakturę VAT.

6. Sposób dostawy zamówienia wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

7. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski i może być zrealizowana z wykorzystaniem: 

a. Usługi kurierskiej. Opłata za realizację usługi kurierskiej prezentowana jest na stronie Sklepu on-line (wynika z aktualnego taryfikatora usługodawcy) i zostaje doliczona do złożonego zamówienia. Dostawa realizowana jest w terminie gwarantowanym przez kuriera (do 2 dni roboczych). 

8. Thalgo Poland sp. z o.o. zastrzega, że w przypadkach braku produktu w magazynie Sklepu on-line – realizacja zamówienia może się opóźnić. Brak produktu w magazynie Sklepu on-line i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone telefonicznie Klientowi, który będzie miał możliwość podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.


IV. Formy Płatności

1. Płatności w Sklepie on-line możliwe są do zrealizowania za pomocą:

- Przedpłaty przelewem lub

- Zapłaty kartą kredytową.

2. Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem Internetu wraz z towarem otrzymują paragon lub fakturę VAT.

Klienci indywidualni – osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, na żądanie mają prawo do otrzymania faktury VAT jedynie w momencie wskazania tego w zamówieniu lub innej formie, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie BOK.

Klienci prowadzący działalność gospodarczą chęć otrzymania faktury zobowiązani są zgłosić   na etapie składania zamówienia w przeciwnym razie faktura nie będzie wystawiona. Do   wystawienia prawidłowej faktury niezbędne jest podanie pełnych danych firmy wraz z   numerem NIP.  

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


V. Reklamacje i Zwroty

1. Wszystkie oferowane przez Thalgo Poland Sp. z o.o. produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

2. Sklep on-line nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktów.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od transakcji bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty dostarczenia zamówionych produktów. W takim przypadku Klient musi w terminie 14 dni i na swój koszt dokonać zwrotu zamówionych produktów, które nie mogą nosić znamion ich użycia.

4. Jeżeli dostarczony produkt będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego produktu z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji Thalgo Poland Sp. z o.o. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z BOK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem lub fakturą VAT. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Thalgo Poland Sp. z o.o. oraz zgodnie z życzeniem Klienta – Klientowi zostanie zwrócony koszt zakupu produktu powiększony o poniesione przez Klienta koszty dostawy bądź Klientowi zostanie wysłany produkt wolny od wad.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Thalgo Poland Sp. z o.o. wynosi 30 dni kalendarzowych od daty jej zarejestrowania (otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta).

6. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu produktów na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

7. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów zakupionych produktów po upływie okresu określonym w ust. 3.

8. Wszystkie przesyłki z reklamacjami prosimy kierować na adres korespondencyjny:

Sklep on-line
Thalgo Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Szkolna 12
05-816 Michałowice
NIP: 534-18-74-702 

9. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


VI. Ochrona Danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca 

Thalgo Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Szkolna 12
05-816 Michałowice
NIP: 534-18-74-702
Telefon: + 48 22 723 81 01
e-mail: rodo@thalgo.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz do celów marketingowych i ewidencyjnych – włącznie z możliwością weryfikacji zamówień składanych przez Klienta u wystawcy Kodu zakupowego (autoryzowanego lub współpracującego z Thalgo Poland sp. z o.o.ośrodka SPA lub gabinetu). 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Kupującemu/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: rodo@thalgo.pl, numer telefonu: + 48 22 723 81 01 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.


VII. Postanowienia końcowe regulaminu

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowania zamówienia z przyczyn technicznych (podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy, wadliwe działanie sieci teleinformatycznej lub z przyczyn niezależnych od Thalgo Poland Sp. z o.o.).

3. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz Hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.